ГРУПИ И ПРОЕКТИ

   ХУДОЖЕСТВЕНА САМОДЕЙНОСТ

       Целта на тази дейност е да съхрани и популяризира изворния, автентичен фолклор на Старцево. Да се представи пъстротата на българското фолклорно изкуство и по този начин да съхраним и предадем живото нематериално културно наследство на българина, участващо в изграждането на идентичността ни . Да утвърди присъствието на фолклорното танцово, словесно и музикално – песенно изкуство в съвременния живот и да предоставя възможност на колективите за обществено признание. Насърчаване приемствеността на младото поколение.

      През годините читалището се е утвърдило като активен участник в съхранението и популяризирането на българското нематериално културно наследство. В съвременните условия то продължава да осъществява активен диалог, да участва в процеса на издирването на характерните за  населеното място обичаи, песни, танци, занаяти, да насърчава практикуването и предаването им към следващите поколения. То е и един от основните организатори на местни празнични събития, в които присъства многообразието на традицията и се осъществява живата връзка на поколения и родове, с миналото и бъдещето на общността.

       Чрез самодейни групи  читалището подпомага не само запазването и препредаването на това наследство, но и стимулира интегрирането ни в европейския и световен културен обмен. Участията им в различни по характер и мащаби фестивали, събори и концерти засилват интереса не само към фолклора, но и към страната, региона и самото Старцево.

Състави към читалището и текущ график на репетициите:

 

-1. Смесена група за автентичен фолклор с ръководител Младен Чаушев

Неделя и четвъртък от 18ч.

-2. Младежка фолклорна група с ръководител Роман Романов

Четвъртък от 16ч.

-3. Детска школа по народно пеене с ръководител Сийка Кокошарова

Репетиции-Неделя от 16-19ч.

 

Групите са отворени за още участници, но се изисква ангажираност и постоянство.

 

П  Р  О  Е  К  Т  И,  К  О  Н  К  У  Р  С  И   И   И  З  Л  О  Ж  Б  И
2015година:

-Приключихме проекта към Държавен фонд „Земеделие” по ПРСР, Мярка 321”Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”  набавеното  оборудване е на стойност 161 хил.лв.без ДДС.
-Библиотеката към читалището е партньор в образователен проект на СОУ”Свети княз Борис I” „Заедно сме силни и добри”, одобрен от Европа директно-Смолян.

2013 година:                            

 -Държавен фонд „Земеделие” по ПРСР одобри частично проекта на читалище „Прогрес 1939” в с. Старцево,   от бюджета на Мярка 321”Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” ще бъде набавено оборудване на стойност 161 хил.лв.

 -“Природата- общ дом на живота”-партньорски проект със СОУ “Свети Княз Борис I” с. Старцево

 

2012 година:

-Проект на библиотеката по програма”Българските библиотеки-съвременни центрове за четене и информираност” на стойност 2 400лв.

-“Пътешествие из Европа”-партньорски проект с 4-ти клас от СОУ “Св. Княз Борис I” с ръководител г-жа Златка Мемова.

-Най-младежкото село се нарича Старцево-Първо място за читалището в национален конкурс “Успешни партньорства в младежката сфера” на Министерството на образованието, младежта и спорта.

-Конкурси: За рекламни материали за Старцево-брошури и презентации;

-За рисунки “Представи си и нарисувай най-хубавата библиотека на бъдещето”

Изложби:

– На местни ястия “За хляба наш” ;

– “Красотата на природата” в творчеството на децата от СОУ с. Старцево

– Изложба на екзотични цветя за световния ден на земята- 22 април

 2011  година:

 -Проект на МК-Допълваща субсидия 2011 за книги-500лв.

-Изложба „От раклата на баба”

Конкурси за:

-Надпяване ”Музикални таланти”-съвместно с кметство Старцево

-Рисунки на тема „Героите на българския бит в автентична родопска носия”;

-Изработка на кукли „Героите на българския бит в автентична родопска носия”

 

 2010 година 

– Фотоизложба “Старцево през обектива”

– Издаден първи диск на Мъжката фолклорна група

– Допълваща субсидия от МК за ХТД в размер на 2 х.лв.-изработени 14 носии с аксесоари за Детския танцов състав и 10 чифта цървули за Мъжката битова група.

– Конкурс „Моя любим литературен герой” рисунки и лит.творби.

– Посветен на световния ден на книгата и авторското право- 23 април,

– Изложба на екзотични цветя за световния ден на земята- 22 април

 

2009 година

- библиотеката при НЧ”Прогрес” е включена в програма „Глобални библиотеки – България”, осигуряваща оборудване  и обучение на персонала.

– С допълваща субсидия от МК  за ХТД в размер на 2 000 лв. са изработени 12 бр. носии за Женската битова група.

Фотоконкурс „Старцево през обектива”:Теми природа и фолклор,

Конкурс „Нарисувай зимен пейзаж”,

Изложба на местни творци: Ани Чолакова и Робертина Топчиева-художнички и Хари Кутлев-коренопластик.

Кулинарна изложба на местни постни ястия за гости от Швейцария.

 

2008 година

– С допълваща субсидия на МК за ремонт в размер на 3 000 лв. е извършен ремонт и оборудване на малката зала в читалището.

– По проект на МК за  обновяване фонда на библиотеката  с книги и други информационни източници. Закупени са 295 тома на стойност 2 000лв.

 

2007 година

– Библиотеката спечели проект  и в двете обявени сесии за обновяване на фонда с книги и други информационни източници пред МК по програма ‛Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност‛

От 1-ва сесия- закупени 126 тома литература на стойност 1000лв.

От 2-ра сесия-закупени 64 тома литература и  направен абонамент за 2008 год. на стойност 1000лв.

– Допълваща субсидия на МК за ремонт  е направена алуминиева дограма за малката зала и стълбите на стойност 2000лв.

 

2006 година

– Библиотеката участва в конкурс обявен от МК и спечели проект за финансово подпомагане .  Закупени са 192 тома на стойност 2000лв. лв.;

-Библиотеката спечели проект „Четенето е винаги на мода”пред „Националния дарителски фонд 13 века България” и получихме дарение на 60 тома луксозни издания;

– С допълваща субсидия от МК  са подменени олуците и водосточните тръби, подновен е пода на сцената. Ремонта е на обща стойност 3000лв.

-В периода от месец Ноември 2006 до месец Декември 2007 година читалището взе участие в Програмата “Читалищата – информационни посредници в селските райони”, финансирана по проект на ПРООН, подкрепена от Министерството на културата и осъществена от Фондация за развитие “Читалища”. В тази програма участваха 80 читалища от цялата страна, избрани на конкурсен принцип, които развиха информационния си профил чрез създаването на информационен справочник за услугите и институциите в съответната община, предлагаха различни административни и информационно-консултантски услуги.

Едни от целите на програмата “Читалищата – информационни посредници в селските райони” са: утвърждаване на  читалищата като местни информационни посредници, принос в подобряване  качеството на живот в малките общности, както и  стимулиране на  гражданското участие.

Представителите на читалищата – участници преминаха през систематизирано обучение по набиране, подбор, съхранение и предоставяне на информация и обучение по съвременни информационни и комуникационни технологии.

 

2005 година

– От допълваща субсидия на МК за ремонт на стойност 2000лв. сложихме алуминиеви прозорци и врата в библиотеката.

 - Спечелен проект пред Национален фонд” Култура”-„ Песенният фолклор на Старцево” на стойност 2100лв. Изработихме 24 носии: 12 за момчета и 12 за момичета от битовите групи.

 

 2004 година

–Реализирахме проект по програмата “Помощ за библиотеките 2004 година” на националният център на книгата. Закупихме 183 тома литература на стойност 800лв.